top of page

Our Alumni

Run HE

Run HE

Intern Research Fellow

Song YANG

Song YANG

Yan XU

Yan XU

Yingtong CHEN

Yingtong CHEN

Wanjun WU

Wanjun WU

Siying WEI

Siying WEI

Le XU

Le XU

Yijia HUANG

Yijia HUANG

Executive Chief Editor

Luoying WU

Luoying WU

Chief of Office

Yongshi LI

Yongshi LI

Jiayun GAN

Jiayun GAN

bottom of page